Cosplay写真网站

Cosplay写真网站

故能入肝而补肾,子能令母实也。马志注溲疏条云∶溲疏有刺,枸杞无刺,以此为别。

又方∶柳枝一握锉,入少盐花,浆水煎,含甚验。杨子建《护命方》有伏牛花散,治男女一切头风,发作有时,甚则大腑热秘。

 注云∶荆有三种。时珍曰∶牡荆处处山野多有,樵采为薪。

既名酸,又云小。颂曰∶今河东、并州亦有之。

雌者皮白而叶有丫叉,亦开碎花,结实如杨梅,半熟时水澡去子,蜜煎作果食。黄,以酒五升淋讫,用绢袋盛滓,还纳酒中,密封再宿。

但科小者气味薄,木大者气味浓。以水淹浸,煮五、六沸,去滓,频频洗沐,自不落也。

Leave a Reply