bl同人誌r18

bl同人誌r18

 枳实力猛,能消积化痞,佐以参术,则为功更捷,而又不致伤气也。大人则熟附子一两、生姜六钱,沉香七分,磨浓汁,以姜附对服,不拘剂数,以愈身面浮肿坐卧不得∶取东向桑枝烧灰淋汁,煮红饭豆数升,每饥即食之,不得别饮汤水凡水肿本于脾虚,不能制水∶当以参术补脾为主,脾气实,则能健运,而水自行,切不腹胀气满,虚胀,因吐泻之后,攻下太过,宜浓朴、白术、陈皮、肉桂、茯苓。

咸润下而软坚,能破积聚,又能宣涌。次早以油煎鸡蛋,令儿嗅之,以引其虫头向上而求食。

岐伯曰∶辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳。 速以此方解散肌肤之邪,有汗能止,无汗能发,为幼科解表之第一方。

惊属阳,痘属阴,阳破阴冲,则无壅遏之患,故吉。总之虚者,正气虚也。

治脾胃气虚,饮食不进,致成痰癖,不时咳唾,或胃气虚寒,动成呕恶。内服人参败毒散亦效,方见“误搐”。

徐忠可注曰∶溢饮者,水已流行归四肢,以不汗而致身体疼重。必须培助元气,兼之解散,庶可保全,宜此主之。

Leave a Reply